آزمایشگاهها و کارگاهها

پاتوبیولوژی - تحقیقاتی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
سرپرست: دکتر پژوهی
پاتوبیولوژی - هموتولوژی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
سرپرست: دکتر نوریان
پاتوبیولوژی - انگل شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
سرپرست: دکتر صادقی دهکردی
پاتوبیولوژی - پاتولوژی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
سرپرست: دکتر نوریان
پاتوبیولوژی - میکروب شناسی
گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
سرپرست: دکتر محمودی
دامپزشکی - سوله
گروه آموزشی: دامپزشکی
سرپرست: آقای خوشروزی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند