آزمایشگاه ها و کارگاه ها

علوم دامی - تحقیقاتی (مرکزی)
گروه آموزشی: علوم دامی
سرپرست: دکتر علی اصغر بهاری
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند