دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 472 نتیجه
از 24
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر 1412020 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
اصول نگهداری مواد غذایی 1412090 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 مرتضی یاوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 مرتضی یاوری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30)
آمار حیاتی 1412033 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی صادقی نسب هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/01 (08:00 - 10:00)
آمار حیاتی 1412033 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 علی صادقی نسب هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/01 (08:00 - 10:00)
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 علی گودرزتله جردی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
بهداشت و صنایع غذایی 1 (شیر) 1412093 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عباسعلی ساری هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 11:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30)
بهداشت و صنایع غذایی دریایی 1412013 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی 1412025 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها 1412007 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عباسعلی ساری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
تغذیه انسان 1412084 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عباسعلی ساری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30)
روش های نمونه برداری مواد غذایی 1412014 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30)
عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی 1412009 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
قارچ شناسی و بیماریها 1412075 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 زینب صادقی دهکردی هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 472 نتیجه
از 24