دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 361 - 375 از 375 نتیجه
از 19
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 مرتضی یاوری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/13 (16:00 - 18:00)
حلزون شناسی 1413274 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 محمد بابائی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
روشهای تشخیص ملکولی 1413080 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 پژمان محمودی کوهی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/12 (16:00 - 18:00)
روشهای تشخیص ملکولی 1413080 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/12 (16:00 - 18:00)
زبان انگلیسی برای علوم آزمایشگاهی 1413091 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
زیست شناسی ملکولی 1413079 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
ژنتیک باکتریها 1413211 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
قارچ شناسی 1413178 1 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
قارچ شناسی 1413237 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 زینب صادقی دهکردی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
قارچ شناسی 1413237 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
کارآموزی آزمایشگاه مرکز تشخیص 2 1413280 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی هرهفته چهار شنبه (12:00 - 18:00) 1398/03/13 (14:00 - 16:00)
مدیریت آزمایشگاه 1413248 1 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 محمد بابائی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ویروس شناسی دامپزشکی 1413170 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
نمایش 361 - 375 از 375 نتیجه
از 19