دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 375 نتیجه
از 19
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
درمانگاه درونی 2 1410021 3 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی صادقی نسب هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00)
درمانگاه درونی 2 1410021 3 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 علی اصغر بهاری هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00)
درمانگاه طیور 1 1410022 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/19 (10:00 - 12:00)
درمانگاه طیور 1 1410022 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/19 (10:00 - 12:00)
درمانگاه طیور 1 1410022 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 سیدمسعود ذوالحواریه هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/19 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 1412086 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عباسعلی ساری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 مرتضی یاوری هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/17 (08:00 - 10:00)
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 مرتضی یاوری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (12:00 - 14:00)
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 مرتضی یاوری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/17 (10:00 - 12:00)
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 03 عباسعلی ساری هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00)
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 بهناز بازرگانی گیلانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00)
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00)
کارآموزی درآزمایشگاههای کنترل کیفیت موادغذایی 1412060 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00)
کارآموزی درکارخانه های فرآوری شیر 1412058 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 عباسعلی ساری نامشخص نامشخص
کارآموزی درکارخانه های فرآوری غذاهای دریایی 1412061 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 بهناز بازرگانی گیلانی نامشخص نامشخص
کارآموزی درکارخانه های فرآوری گوشت 1412059 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:00)
کارآموزی درکارخانه های فرآوری گوشت 1412059 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 عباسعلی ساری هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/13 (16:00 - 18:00)
کالبدشناسی 1 1412068 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمد بابائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 375 نتیجه
از 19