دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی

نام درس اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی
کد درس 1410007
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز