دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

استانداردها و قوانین مواد غذایی

نام درس استانداردها و قوانین مواد غذایی
کد درس 1412022
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز