رئیس دانشکده

دكتر علی اصغر بهاری
تحصیلات:  دکتری علوم درمانگاهی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  aliasghar.bahari@basu.ac.ir
تلفن:  08134227350
آدرس:  همدان،ميدان فلسطين، ابتداي بلوار غبار همداني، دانشكده پيرادامپزشكي
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند