ریاست دانشکده

دکتر علی اصغر بهاری
تحصیلات:  دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  aliasghar.bahari@basu.ac.ir
تلفن:  34227350-081
آدرس:  همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده پیرادامپزشکی
توضیحات:  https://profs.basu.ac.ir/bahari

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند