معاون پژوهشی

دکتر محمدرضا پژوهی الموتی
تحصیلات:   دکتری تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  mr.pajohi@basu.ac.ir
تلفن:  34227350-081
توضیحات:  https://profs.basu.ac.ir/pajohi

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند