درباره دانشکده > تماس با دانشکده

تماس با دانشکده 

نشانی : همدان - میدان فلسطین - ابتدای بلوار غبار همدانی - دانشکده پیرادامپزشکی

کد پستی : 6517658978

تلفن : 34227350 -081

دورنگار : 34227475 -081


 

انتظامات دانشکده 

تلفن : 34229050 -081

درب اصلی : 206

درب غربی : 205  

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند