مسئول دفتر ریاست دانشکده

اسحاق علی خدایی
تلفن:  34227475-081
تلفن داخلي:  265
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند