مسئول سایت کامپیوتر - انباردار

بهمن دولت پور
تحصیلات:  کارشناسی - علوم سیاسی
تلفن:  34228062-081
تلفن داخلي:  280
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند