سکینه اعظمی
کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشکده
بهمن دولت پور
کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی
بهروز عباس آبادی
کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی
فاطمه نیک بین
کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی
حسین خوشروزی
کارشناس
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند