ارتقاء آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده به مرتبه دانشیاری

ارتقاء آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده به مرتبه دانشیاری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارتقاء آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده به مرتبه دانشیاری در شانزدهمین نشست از دورهشتم هیات ممیزه دانشگاه

در شانزدهمین نشست از دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه که در روز دوشنبه 3 دی ماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. اعضاء محترم هیات ممیزه دانشگاه پس از بررسی های تخصصی انجام شده با ارتقاء آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده (گروه آموزشی پاتوبیولوژی) به مرتبه دانشیاری موافقت نمودند. ضمن تبریک به این استاد ارجمند توفیق روز افزون این عزیز رااز خداوند متعال مسالت داریم.