برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: مطالعه ایمنی زایی پاساژ 9 انگل لیشمانیا ماژور در موش Balb/C

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

با عنوان: مطالعه ایمنی زایی پاساژ 9 انگل لیشمانیا ماژور در موش Balb/C

استاد راهنما: دکتر حسین رضوان

دانشجو: رضوان دالوند

زمان: یکشنبه 1397/09/25 ساعت 12:30

مکان: سایت ارشد