تماس با جستجو دانشکده

تماس با جستجو دانشکدهشماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
تلفن گویای دانشکده 34227350 34227475
انتظامات دانشکده 34229050
انتظامات دانشکده درب اصلی 206
انتظامات دانشکده درب غربی 205