تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تماس با دانشکده 

نشانی : همدان - میدان فلسطین - ابتدای بلوار غبار همدانی - دانشکده پیرادامپزشکی

کد پستی : 6517658978

تلفن : 34227350 -081

دورنگار : 34227475 -081


 

انتظامات دانشکده 

تلفنخانه : 34229050 -081

درب اصلی : 206

درب غربی : 205