جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" بیان ژنهای پیش التهابی در بافتهای آلوده به نئوسپورا در موش"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

موضوع:" بیان ژنهای پیش التهابی در بافتهای آلوده به نئوسپورا در موش"

سخنران: محمد دارایی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین رضوان

استاد مشاور:جناب آقای دکتر علی صادقی نسب

زمان: 1395/7/13 – ساعت 8/30

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی