جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (E-A) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در شهر همدان"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

موضوع:" شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (E-A) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در شهر همدان"

سخنران: سعید خالدیان

استاد راهنما: آقای دکتر محمد رضا پژوهی الموتی

استاد مشاور: آقای دکتر پژمان محمودی کوهی

زمان: 1395/6/28 – ساعت 10

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی