جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضد بیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه ها

بسمه تعالی

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی

عنوان: بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضد بیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه ها

استاد راهنما: دکتر عبدالمجید محمد زاده

اساتید مشاور: دکتر پژمان محمودی ، دکتر تقی زهرایی صالحی

دانشجو: آرام شریفی

زمان: یکشنبه 1396/9/5 – ساعت 12

مکان: کلاس 3