ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


 

            

   ریاست دانشکده

   دکتر علی اصغر بهاری

   تحصیلات:  دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام
   مرتبه علمی:  دانشیار
   ایمیل:  aliasghar.bahari@basu.ac.ir
   تلفن:  34227350-081
   آدرس:  همدان-دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده پیرادامپزشکی
   توضیحات:  https://profs.basu.ac.ir/bahari