سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: بررسی حضور ژنهای حدت iut&fimC،hlyA، cvaA در باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان: بررسی حضور ژنهای حدت iut&fimC،hlyA، cvaA در باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی

 

استاد راهنما:

آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده

 

دانشجو:

سعید احمدلو

 

زمان: (23 دی ماه 97) ساعت 14:30

مکان: کلاس 2