سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: مروری بر عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان: مروری بر عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضی یاوری

 

دانشجو:

ابوذر زارع پور

 

زمان: (23 دی ماه 97) ساعت 15

مکان: کلاس شماره 3