فارغ التحصیلی دانشجویان اولین دوره دکتری رشته باکتری شناسی در دانشکده پیرادامپزشکی

فارغ التحصیلی دانشجویان اولین دوره دکتری رشته باکتری شناسی در دانشکده پیرادامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

فارغ التحصیلی دانشجویان اولین دوره دکتری رشته باکتری شناسی در دانشکده پیرادامپزشکی

اولین دانش آموختگان دوره دکتری رشته  باکتری شناسی دانشکده پیرادامپزشکی

آقای رضا حکیمی آلنی دانشجوی دکتری باکتری شناسی در تاریخ 96/11/18 از رساله دکتری خود تحت عنوان تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی  SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa تحت راهنمایی استاد راهنما آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده و اساتید مشاور آقایان دکتر پژمان محمودی و دکتر محمد یوسف علیخانی دفاع نمودند و همچنین آقای آرام شریفی دانشجوی دکتری باکتری شناسی در تاریخ 96/11/28 از رساله دکتری خود تحت عنوان بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم  استافیلوکوکوس اورئوس­های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه­ها تحت راهنمایی استاد راهنما آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده و اساتید مشاور آقایان دکتر تقی زهرایی صالحی و دکتر پژمان محمودی دفاع نمودند.