معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


  معاونت پژوهشی

 

   دکتر محمدرضا پژوهی الموتی
  تحصیلات:   دکتری تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
  مرتبه علمی:  استادیار
  ایمیل:  mr.pajohi@basu.ac.ir
  تلفن:  34227350-081
  توضیحات:  https://profs.basu.ac.ir/pajohi