کد خبر: 6340    1395/11/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان:" بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تأثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ"
کد خبر: 6339    1395/11/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان:" شناسایی فاکتورهای حدت STX1 و STX2 در O157:H7 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عرضه شده در قصابیهای سطح شهر همدان"
کد خبر: 6338    1395/11/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان:" تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی زنیان و تأثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی"
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند