میکروب شناسی


گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
نام آزمایشگاه: میکروب شناسی
نام سرپرست: دکتر محمودی
مرتبه علمی:
تلفن: 081-34229050
تلفن داخلی: 302
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای عباس آبادی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: