فرم های تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
معرفی نامه کارآموزی کارشناسی ارشد دانلود (124.8k)
فرمت جلد پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (2,285.1k)
فرمت جلد پایان نامه دکتری دانلود (2,295.2k)
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری دانلود (144.0k)
فرم انتخاب استاد راهنما جهت پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود (62.7k)
فرم انتخاب استاد راهنما دانلود (62.7k)
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانلود (169.8k)
دستورالعمل اعطای وام دانشجویان دکتری دانلود (2,125.7k)
راهنمای ثبت اطلاعات در سایت پژوهشگاه مدارک علمی ایران دانلود (3,371.4k)
فرم ارائه پروژه دانلود (41.0k)
فرم ارائه سمینار دانلود (41.5k)
فرم ارزشیابی و گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد (گزارش 3 ماهه دانلود (105.7k)
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دانلود (62.5k)
فرمت پایان نامه دانلود (890.9k)
فرم تسویه حساب مالی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (884.4k)
فرم تعهدنامه اصالت اثر (دکتری) دانلود (76.5k)
فرم تعهدنامه اصالت اثر (کارشناسی ارشد) دانلود (76.6k)
فرم تمدید سنوات نیمسال تحصیلی ششم دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (153.5k)
فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال یازدهم دانشجویان دکتری دانلود (123.2k)
فرم درخواست شرکت در همایش های داخلی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود (34.0k)
مراحل ثبت پروپوزال (Irandoc) دانلود (1,903.5k)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری دانلود (274.3k)
استعلام موضوع پایان نامه دانلود (34.4k)