اعضای هیات علمی

 
حسین رضوان

حسین رضوان

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
علیرضا سازمند

علیرضا سازمند

استادیار 
پست الکترونیکی: 
زینب صادقی دهکردی

زینب صادقی دهکردی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی گودرزتله جردی

علی گودرزتله جردی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
پژمان محمودی کوهی

پژمان محمودی کوهی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علیرضا نوریان

علیرضا نوریان

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 7 نتیجه
از 1