تحقیقاتی


گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
نام آزمایشگاه: تحقیقاتی
نام سرپرست: دکتر پژوهی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34229050
تلفن داخلی: 305
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: خانم اعظمی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: