Professors

Rezvan Hossein

Rezvan Hossein

Rezvan Hossein   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تاثیر ظرفیت آنتی اکسیدان تام بدن با استفاده از ویتامین E بر الگوی بیان ژن های التهابی و التیامی در بیماری لیشمانیوز جلدی در مدل موش BALB/c M.S Download 1400/08/04
مطالعه ی آلودگی به انگل های خارجی گنجشک سانان شهر همدان M.S Download 1400/11/25
بررسی مطالعه انتقال عمودی نئوسپورا با استفاده از دو روش الایزا و PCR در گوساله های به ظاهر سالم در گاوداری های صنعتی M.S Download 1393/11/28
شناسایی پروفایل بیان ژنهای پرواینفلاماتوری (پیش التهابی) در زخم های ناشی از لیشمانیا ماژور در موش آزمایشگاهی BALB/C M.S Download 1393/11/01
امکان تشخیص انتقال عمودی نئوسپورا ازطریق بررسی جفت، آغوز و نمونه های خونی M.S Download 1394/11/11
تأثیر آسیب کبدی تجربی بر عفونت ناشی از لیشمانیا در موش آزمایشگاهی M.S Download 1399/12/03
مطالعه ی اثرات درمانی نانوداروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانوچیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی M.S Download 1395/07/02
بررسی اثرات ضد لیشمانیایی سیس پلاتین متصل به نانولوله های کربنی بر روی سویه استاندارد لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) M.S Download 1398/11/24
ارزیابی بیان ژن های پیش التهابی و آسیب های بافتی درزخم، طحال، کبد، غددلنفاوی موش BALB/c آلوده به لیشمانیا ماژور Ph.D Download 1399/11/23
بیان ژهای پیش التهابی در بافتهای آلوده به نئوسپورا در موش C57 M.S Download 1395/07/02
مقایسه پاسخهای ایمنی Th1 وTh2 ایجاد شده بر علیه پاساژ 7 انگل لیشمانیا ماژور در موش بالبسی M.S Download 1398/11/28
مطالعه ایمنی زایی محصول ژن HSP70 کریپتوکوکوس نئوفورمنس از نظر تولید آنتی بادی در رت های مبتلا به عفونت کریپتوکوکی Ph.D Download 1399/08/28
مطالعه ی امکان ردیابی و ایمونوتراپی میکرومتاستاز های حاصل از سرطان روده ی بزرگ با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی Ph.D Download 1399/06/03
مطالعه آلودگی اسب های همدان به استرونژیلوس ولگاریس M.S Download 1397/07/08
بررسی وضعیت عفونت مادرزادی نئوسپورایی در جنین گاوهای آبستن کشتار شده در کشتار گاه کرمانشاه M.S Download 1396/11/12
کلون و بیان ژنNeospora caninum Liverpool unnamed protein (NCLIV_001970) نئوسپورا M.S Download 1396/06/28
مطالعه وضعیت آلودگی نئوسپورا کانینوم در شتر M.S Download 1398/06/31
مطالعه ایمنی زایی پاساژ یک انگل لیشمانیاماژور در موش BALB/C M.S Download 1398/11/14
مطالعه ایمنی زایی پاساژ 4 انگل لیشمانیا ماژور در موش Balb/c M.S Download 1398/11/14
بررسی نقص در محور اینترلوکین 12 و اینترفرون گاما در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی شدید Ph.D Download 1396/03/12
:بررسی امکان استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی و سوپ کشت سلول های سرطانی در درمان زخم های ناشی از لیشمانیوز جلدی Ph.D Download 1399/08/28
Showing 20 results.
of 1
Name
Showing 20 results.
of 1