دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 21 - 40 از 846 نتیجه
از 43
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی 1413072 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علی گودرزتله جردی هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00)
اصول معاینه دام و تزریقات 1410013 2 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00)
آلودگی محیطی مواد غذایی 1412008 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 محمدرضا پژوهی الموتی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
ایمنی شناسی پایه 1413272 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
ایمنی شناسی سلولی مولکولی 1413191 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
ایمنی شناسی کاربردی 1413190 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 حسین رضوان هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
ایمونوپاتولوژی 1413192 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا نوریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی 1 تک یاخته و بند پایان 1413235 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 رضا نبوی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی 1 تک یاخته و بند پایان 1413235 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 رضا نبوی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی(تک یاخته ها ) 1413063 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 زینب صادقی دهکردی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی(تک یاخته ها ) 1413063 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی مواد غذایی 1412077 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 رضا نبوی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 14:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی مواد غذایی 1412077 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 رضا نبوی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا سازمند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علیرضا سازمند هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی و بیماریهای انگلی دام 1410008 4 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 02 رضا نبوی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی و بیماریهای انگلی دام 1410008 4 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 رضا نبوی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00)
بافت شناسی 1412067 3 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 علی کلانتری حصاری هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
بافت شناسی 1413020 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی کلانتری حصاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/02 (10:00 - 12:00)
نمایش 21 - 40 از 846 نتیجه
از 43