دروس ارائه شده دانشکده

نمایش 21 - 40 از 965 نتیجه
از 49
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
انگل شناسی 2 کرمها 1413236 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 رضا نبوی | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30)
انگل شناسی (بند پایان) 1413062 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
انگل شناسی (بند پایان) 1413062 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 زینب صادقی دهکردی | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
انگل شناسی(ترماتدها و سستودها) 1413061 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 رضا نبوی | هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
انگل شناسی(ترماتدها و سستودها) 1413061 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 رضا نبوی | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
بافت شناسی 1413226 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علی کلانتری حصاری | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
بافت شناسی 1413226 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی کلانتری حصاری | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی اختصاصی دام 1413176 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص
باکتری شناسی پیشرفته 1413218 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/18 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی پیشرفته (باکتری شناسی) 1413188 2 دکتری گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1401/10/18 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 1413179 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی عمومی1ساختمان وفیزیولوژی میکروارگانیسمها ارتباط 1413174 3 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی عمومی 1413057 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی عمومی 1413057 2 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علی گودرزتله جردی | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی عمومی 1413232 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 02 علی گودرزتله جردی | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 01 علی گودرزتله جردی | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:30)
باکتری شناسی عمومی 1413232 3 کارشناسی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علی گودرزتله جردی | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
باکتری شناسی عمومی 1412073 2 کارشناسی گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 02 علی گودرزتله جردی | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:30)
بیماریهای انگلی حشرات مفید 1413276 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 زینب صادقی دهکردی | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و حیوان 1413277 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 علیرضا سازمند هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
نمایش 21 - 40 از 965 نتیجه
از 49