دروس ارائه شده دانشکده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ویروس شناسی دامپزشکی 1413170 2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی پاتوبیولوژی 01 پژمان محمودی کوهی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دام 1410038 1 کارشناسی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر بهاری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
نمایش 841 - 842 از 842 نتیجه
از 43