اساتید دانشکده

« بازگشت

بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها

نام درس بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها
کد درس 1412007
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز