اساتید دانشکده

« بازگشت

بهداشت و صنایع تبدیل ضایعات مواد غذایی

نام درس بهداشت و صنایع تبدیل ضایعات مواد غذایی
کد درس 1412101
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز