اساتید دانشکده

« بازگشت

باکتری شناسی عمومی2-ژنتیک میکروارگانیسمها آنتی بیوتبکها و سایر

نام درس باکتری شناسی عمومی2-ژنتیک میکروارگانیسمها آنتی بیوتبکها و سایر
کد درس 1413175
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز