اساتید دانشکده

زینب صادقی دهکردی

زینب صادقی دهکردی

زینب صادقی دهکردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی مقایسه ای گونه های بابزیای گوسفندی در میزبان و کنه ی های جداشده از دام های موردمطالعه در شهرهای همدان، قم و ایلام کارشناسی ارشد 1401/02/27
بررسی اثر عصاره آبی، الکلی و هیدروالکلی بره موم و گیاهان بن سرخ، خوشاریزه و رزماری بر زنده مانی پروتواسکولکس-های اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/18
سهیل یاری بررسی وضعیت تیلریوز گوسفندی در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
امید بیات ارزیابی لاروکشی اسانس های نعنا و رزماری در مبارزه با لارو پشه کولکس کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
فرانک پیری بررسی الودگیهای انگلی دستگاه گوارش کپور ماهی و ماهی خالدار سد وحدت سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/26
ارژنگ پرتواندازان پور بررسی میزان آلودگی به توکسوپلاسما در جنین های سقط شده گوسفندو بز در استان کردستان با روش های ملکولی وهیستوپاتولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سحر حاتمی بررسی میزان آلوگی اجرام پیروپلاسمایی ( بابزیا و تیلریا) در تک سمی های روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/03
روشن حاصلی جگرلویی بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد صاحبان حیوانات خانگی نسبت به بیماری های انگلی در شهر های همدان و کرمانشاه در سال 1397 و 1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
هیدخت رضاییان بررسی میزان الودگی انسفالیتوزون کانیکولی در خرگوش های اهلی همدان کارشناسی ارشد 1396/03/03
صادق صالحی گیلانده بررسی وضعیت الودگی آناپلاسموز گاوی دراستان گیلان(شهرستان تالش)با روشهای ریخت شناسی ومولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حمزه علی یعقوبی امین لو مطالعه آلودگی اسب های همدان به استرونژیلوس ولگاریس کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
علی محمودی بررسی انگل های خارجی گوسفند و بز در کامیاران کردستان ر سال 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/10
مریم محمودی پور بررسی وضعیت الودگی بابزیوز گوسفندی در کشتارگاه همدان با روش مرفولوزیک و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
ابراهیم نوروزی بررسی میزان آلودگی Encephalitozoon cuniculi در خرگوشهای آزمایشگاهی مراکزتحقیقاتی و خرگوشهای وحشی با روشهای مولکولی کارشناسی ارشد 1394/01/30
نام درس
 
نمایش 61 - 78 از 78 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاکسونومی تک یاخته ها و بندپایان 1413143 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30)
کارآموزی آزمایشگاه مرکز تشخیص 2 1413280 3 03 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/07 (18:00 - 20:00)
کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص آموزشی 3 1413117 2 03 نامشخص 1398/10/08 (08:00 - 10:00)
نمونه گیری صحرایی در بیماریهای انگلی 1413275 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:00)
کارآموزی آزمایشگاه مرکز تشخیص 1 1413279 3 07 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/06/06 (10:00 - 12:00)
آشنایی با انگلهای آبزیان 1413139 1 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
آشنایی با انگلهای حشرات مفید 1413138 1 01 هرهفته پنج شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته پنج شنبه (12:00 - 13:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
آشنایی با بیماریهای دامی 1413075 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی (بند پایان) 1413062 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی (بند پایان) 1413062 2 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی(تک یاخته ها ) 1413063 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
انگل شناسی(تک یاخته ها ) 1413063 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
بیولوژی و فیزیولوژی انگلها 1413271 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00)
حلزون شناسی 1413274 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
قارچ شناسی 1413237 1 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
قارچ شناسی 1413237 1 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
قارچ شناسی 1413178 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
کارآموزی آزمایشگاه مرکز تشخیص 2 1413280 3 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 18:00) 1398/03/13 (14:00 - 16:00)
نمایش 61 - 78 از 78 نتیجه
از 4