اساتید دانشکده

پژمان محمودی کوهی

پژمان محمودی کوهی

پژمان محمودی کوهی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جستجوی مولکولی بروسلا در نمونه های شیر بزهای شهرستان بروجرد استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
جستجوی مولکولی حضور بروسلا در نمونه های شیر گوسفندان شهرستان دورود استان لرستان 1397 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنه واروآ Varroa destructor ( Anderson and Trueman ) در کلنی های زنبور عسل همدان دکتری دانلود 1400/04/20
مطالعه احتمال باکتریمی بروسلا آبورتوس متعاقب واکسیناسیون گاوهای سیمنتال فلکویه بدون سابقه، با واکسن RB51 کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/18
تعیین ژنوتیپی کلاس های اینتگرون در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های گاو و طیور کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
بررسی آلودگی به پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
جستجوی عفونت سالمونلایی در اسبداری های شهرستان کرمانشاه در سال 1399 کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/20
شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنۀ واروآ (Anderson and Trueman) Varroa destructor در کلنی های زنبورعسل همدان دکتری دانلود 1400/04/20
شناسایی ژن لوکوسیدین پنتون ولنتین (PVL) در استافیلوکوکوس ارئوس های جدا شده از ضایعات پوستی بیماران ارجاعی به درمانگاه بیماریهای پوستی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/07
سکینه اعظمی مطالعه احتمال باکتریمی بروسلا آبورتوس متعاقب واکسیناسیون گاوهای سیمنتال فلکویه بدون سابقه، با واکسن RB51 کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/18
محمد آهو بررسی آلودگی به پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
گلسا حسینی جستجوی مولکولی حضور بروسلا در نمونه های شیر گوسفندان شهرستان دورود استان لرستان 1397 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
حسن زمانی جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان فامنین در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
امین شجاعی برجویی شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنۀ واروآ (Anderson and Trueman) Varroa destructor در کلنی های زنبورعسل همدان دکتری دانلود 1400/04/20
امین شجاعی برجویی شناسایی ویروس های بیماری زای مرتبط با کنه واروآ Varroa destructor ( Anderson and Trueman ) در کلنی های زنبور عسل همدان دکتری دانلود 1400/04/20
نسرین صالحی تعیین ژنوتیپی کلاس های اینتگرون در سویه های سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه های گاو و طیور کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
مصطفی عراقی فرد جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر جمع آوری شده از گاوداری های سنتی شهرستان بهار در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
فائزه قاسملو جستجوی مولکولی بروسلا در نمونه های شیر بزهای شهرستان بروجرد استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
حسن علی مرادی جستجوی مولکولی اینتگرون های کلاس I، II و III در جدایه های اشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های شیر ورم پستان بالینی گاو در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
مریم نوری جستجوی عفونت سالمونلایی در اسبداری های شهرستان کرمانشاه در سال 1399 کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/20
کیمیا یاری جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (sulI، sulII و bla TEM) بر علیه سولفانامیدها و بتالاکتام ها در سویه های سالمونلا تیفی‎موریوم جدا شده از گاو و مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
ایرج اشرافی تمایی جداسازی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی مولکولی عوامل حدت سویه هایتروپرلا پیوژنزجداشده از نمونه های بالینی گاو دکتری دانلود 1397/11/27
آیدا الوندی جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم‎پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
صدرالدین انواری مجد بررسی چند شکلی ژن GPR54 و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد 1395/11/03
زهرا باقری جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
ساناز بخشی جستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
احمدرضا بخشی دزفولی تأثیر نانو کپسوله کردن انروفلوکساسین بر روی فعالیت ضد باکتریایی آن علیه تعدادی از باکتری های گرم مثبت و منفی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
خالد بشرمل جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
فاطمه بیننده شناسایی فاکتورهای حدت STx1 و STx2 در H7:O157 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عزضه شده در قصابی های سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
سعید توتونچی مشهور مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مهشاد جاویدمقدم جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
فرشید حقانی ستجوی مولکولی مایکوپلاسما در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رضا حکیمی النی تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa دکتری دانلود 1396/11/18
حبیب الله حلاجی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های گوسفند در شهرستان دورود کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سعید خالدیان شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (A-E) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در سلف سرویس های شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سجاد دوستداری بررسی پاسخ های ایمنی گوسفندان واکسینه شده با واکسن Rev.1 تولید شده در موسسه رازی در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نجیب الله رحیمی جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
فریبا رستمی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
علی رضایی شناسایی ژن انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از برخی شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
علی اکبر رضائی جداسازی و شناسایی عوامل استرپتوکوکی در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
ابوذر زارع پورچوکامی جستجوی مولکولی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی (ژن های blaTEM، qnrA و aadA) بر علیه بتالاکتام ها، انروفلوکساسین و استرپتومایسین در سویه های اشریشیا‏کلی جدا شده از نمونه‏های ورم پستان بالینی گاو کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
طیب سیفی جدا سازی و شناسایی استرپتوکوکوس از ماهیان قزل آلای رنگین کمان در شهرستان سیروان - استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
آرام شریفی بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه ها دکتری دانلود 1396/11/28
حمید شوندی مطالعه میزان آلودگی کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس در گوسفندان کشتاری کشتارگاه صنعتی دام همدان در سال 1397 و 1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
الهه قیطاس رنجبر جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
کیومرث قوامی شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
سارا لعلی ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی برخی از ترکیبات هتروسیکلی جدید برعلیه چند گونه از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
مهدی ماکنانی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر گله های بز در شهرستان بروجرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سارا منور جستجوی عفونت همزمان مایکوباکتریوم اویوم تحت‎گونه پاراتوبرکلوزیس و ویروس نقص ایمنی گاو در گاوداری‎های صنعتی شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
مریم نجفی اصل شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/09
رحیم نعمتی ارزیابی مقاومت علیه بنزیمیدازول در نماتودهای شیردان گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه آمل کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مینا ورمزیارنجفی شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اورئوس های کواگولاز مثبت جدا شده از پنیر سفید ایرانی سنتی عرضه شده در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 64 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 1413179 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
دارو سازی و فرآورده های بیولوژیک 1413112 1 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ویروس شناسی 1413233 1 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
ویروس شناسی پیشرفته 1413219 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتریها 1413210 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تکنیکهای تشخیصی ویروس شناسی 1413083 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
روشهای تشخیص ملکولی 1413080 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
ویروس شناسی 1413059 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ویروس شناسی دامپزشکی 1413170 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ویروس شناسی و بیماریها 1412076 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ویروس شناسی و بیماریها 1412076 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی 1413243 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/11/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
باکتری شناسی اختصاصی دام 1413176 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
باکتری شناسی پیشرفته (باکتری شناسی) 1413188 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 1413179 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
دارو سازی و فرآورده های بیولوژیک 1413112 1 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ویروس شناسی 1413233 1 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ویروس شناسی پیشرفته (باکتری شناسی) 1413189 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آشنایی با بیماریهای دامی 1413075 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتریها 1413210 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 21 - 40 از 64 نتیجه
از 4