اساتید دانشکده

« بازگشت

اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام درس اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
کد درس 1412071
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز