اساتید دانشکده

« بازگشت

بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتریها

نام درس بیولوژی مولکولی و روش های نوین تشخیص باکتریها
کد درس 1413210
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز