اساتید دانشکده

زهرا عرب صادق آبادی

زهرا عرب صادق آبادی

زهرا عرب صادق آبادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی 2 1413224 4 02 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 2 1413224 4 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 1410015 2 01 | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/21 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 1410015 2 03 | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/21 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 1410015 2 02 | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/21 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 1412065 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی 1412065 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی عمومی 1413015 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی عمومی 1413015 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی 2 1413224 4 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 2 1413224 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 1410015 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی 1410015 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
نمایش 13 نتیجه
از 1