آئین نامه ها و فرآیندها

آئین نامه ها و فرم های شرکت های دانش بنیان

سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ثبت نام و ورود به سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان 

صندوق نو آوری و شکوفایی
حمایت از صادرات دانش بنیان
۵۰ درصد تخفیف در استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی