درباره دانشکده

پژمان محمودی کوهی
رئیس دانشکده دامپزشکی

رشته تحصیلی: میکروب شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: mahmoodi_pezhman@basu.ac.ir

صفحه شخصی