سازمان دانشکده

عباسعلی ساری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی: بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي​​​​​​​
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: sari@basu.ac.ir

صفحه شخصی