کارکنان

کارکنان دانشکده دامپزشکی

دفترچه تلفن
سکینه اعظمی
کارشناس آزمایشگاه مرکزی
تحصیلات: فوق لیسانس باکتری شناسی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403897 

​​​​​​​داخلی: 3897

فاطمه قاسمی
کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی
تحصیلات: فوق لیسانس بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403954 

​​​​​​​داخلی: 3954

حسین خوشروزی
کارشناس سالن تشریح
تحصیلات: لیسانس علوم آزمایشگاهی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403866 

​​​​​​​داخلی: 3866

محمدحسن سوئیزی
مسئول آموزش
تحصیلات: فوق لیسانس بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403832 

​​​​​​​داخلی: 3832

احمد پیری
مسئول حوزه ریاست
تحصیلات: لیسانس روابط عمومی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31405050 

​​​​​​​داخلی: 5050

محمدرضا ظهوری
خدمات
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403809 

​​​​​​​داخلی: 3809

بهروز عباس ابادی
کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی
تحصیلات: لیسانس علوم آزمایشگاهی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403894 

​​​​​​​داخلی: 3894

بهرام کرم پور
مدیر امور عمومی
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403805 

​​​​​​​داخلی: 3805

فهیمه مرادی
کارشناس آموزش
تحصیلات:فوق لیسانس معماری
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه: fahimemoradi99
​​​​​​​@gmail.com

تلفن:31403835 

​​​​​​​داخلی: 3835

فاطمه نیک بین
کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی
تحصیلات:فوق لیسانس انگل شناسی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه: bualisinafnikbin
​​​​​​​@yahoo.com

تلفن:31403911 

​​​​​​​داخلی: 3911

زهرا مرادی مودب
کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی
تحصیلات:فوق لیسانس بافت شناسی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:

تلفن:31403909 

​​​​​​​داخلی: 3909