اطلاعات تماس

نشانی : همدان - میدان فلسطین - ابتدای بلوار غبار همدانی - دانشکده دامپزشکی

کد پستی : 6517658978

 
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی نمابر پست الکترونیکی
امور عمومی دانشکده   ۳۱۴۰۳۸۰۵    
دفتر آموزش دانشکده   ۳۱۴۰۳۸۳۲   vetfaculty@basu.ac.ir
دفتر ریاست دانشکده   ۳۱۴۰۵۰۵۰    
سوله آموزشی   ۳۱۴۰۳۸۶۶    
مدیر گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی   ۳۱۴۰۶۰۰۱    
مدیر گروه علوم درمانگاهی   ۳۱۴۰۶۰۲۲    
مدیر گروه پاتوبیولوژی   ۳۱۴۰۵۰۵۰    
معاونت آموزشی دانشکده   ۳۱۴۰۵۰۵۰    
معاونت پژوهشی دانشکده   ۳۱۴۰۵۰۵۰    
کلینیک دام کوچک   ۳۱۴۰۳۸۱۶