آیین نامه ها و فرآیندها

کمیته ترفیع

فرم‌های ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

فرم ضمیمه فعالیت های پژوهشی

فرم تقاضای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

فرم اعلام برنامه هفتگی

فرم تقاضای پایه تشویقی پژوهشی اعضاء هیأت علمی

آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی

آیین نامه اعطای پایه ترفیع

گردش کار و مراحل اعطای پایه ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی