سازمان دانشکده

رضا نبوی
معاون پژوهشی

رشته تحصیلی: انگل شناسي دامپزشكي​​​​​​​
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: reza.nabavi@basu.ac.ir

صفحه شخصی