دفترچه تلفن

 

برای تماس با تلفنخانه از داخل دانشگاه با 9 و از خارج از دانشگاه با 31400000 تماس حاصل فرمایید.

(برای تماس از خارج دانشگاه باید به ابتدای شماره های زیر عدد 3140 اضافه گردد. ضمناً پیش کد شهر همدان 081 است)

نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
پژمان محمودی کوهی رئیس دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3802 31403802 31403807  
احمد پیری مسئول دفتر رئیس دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3803 31403803 31403807  
بهرام کرم پور امور عمومی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3805 31403805    
محمدرضا ظهوری مقدم آبدارچی دانشکده دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3808 31403808    
  دفتر معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3842 31403842 31403807  
  مدیر آموزش دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3832 31403832    
  مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3861 31403861 31403807  
سیدمسعود ذوالحواریه مدیر درمانگاه دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3815 31403815    
  دفتر معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3862 31403862 31403807  
  سایت کامپیوتر دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3812 31403812    
بهروز عباس آبادی کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی   3899 31403899    
زهرا مرادی مؤدب کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی   3909 31403909    
فاطمه نیک بین کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی   3910 31403910    
فرنوش کاویانی سرپرست آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3931 31403931    
مرضیه رضائی حمید سرپرست آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3933 31403933    
سیدمسعود ذوالحواریه مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   3939 31403939    
  اتاق دانشجویان دکتری دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3813 31403813    
  آزمایشگاه ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی   3890 31403890    
  کارشناس آموزشی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   3834 31403834    
  آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی   3911 31403911    
  آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3932 31403932    
  آزمایشگاه تحقیقاتی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   3896 31403896    
  سرپرست آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی   3895 31403895    
  مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3841 31403841 31403807  
  آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی   3894 31403894    
  سرپرست آزمایشگاه ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی   3891 31403891    
  کارشناس آموزشی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی   3835 31403835    
  سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   3897 31403897    
  حیوانخانه دانشکده دامپزشکی   3866 31403866    
  کارشناس آموزشی گروه پاتوبیوژی دانشکده دامپزشکی   3833 31403833    
  خدمات دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3811 31403811    
  درمانگاه دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3816 31403816    
  کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   3898 31403898    
  کارشناس حیوانخانه دانشکده دامپزشکی   3865 31403865    
  کارپرداز دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3820 31403820    
بهناز بازرگانی گیلانی مدیر گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی   3950 31403950    
بهناز بازرگانی گیلانی سرپرست آزمایشگاه مواد غذایی دانشکده دامپزشکی   3955 31403955    
فاطمه قاسمی کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی دانشکده دامپزشکی   3956 31403956    
بهناز بازرگانی گیلانی عضو هیأت علمی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی   6001 31406001    
عباسعلی ساری عضو هیأت علمی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی   6003 31406003    
علیرضا سازمند عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6010 31406010    
زینب صادقی دهکردی عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6011 31406011    
علی گودرز تله جردی عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6012 31406012    
عبدالمجید محمدزاده عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6013 31406013    
پژمان محمودی کوهی عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6014 31406014    
رضا نبوی عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6015 31406015    
علیرضا نوریان عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6016 31406016    
سحر هامون نورد عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6017 31406017    
علی کلانتری حصاری عضو هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی   6018 31406018    
محمد بابائی عضو هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   6020 31406020    
علی اصغر بهاری عضو هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   6021 31406021    
سیدمسعود ذوالحواریه عضو هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   6022 31406022    
علی صادقی نسب عضو هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   6023 31406023    
فرنوش کاویانی عضو هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   6024 31406024    
مرتضی یاوری عضو هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی   6025 31406025    
  آزمایشگاه مواد غذایی دانشکده دامپزشکی   3954 31403954    
  دفتر ریاست دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   5050 31405050 31403807  
  آبدارخانه دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی   3809 31403809